Zorg Advies Team Ameland

fam

Centrum Jeugd en Gezin /Gebiedsteam/Zorg Advies Team Ameland (ZAT)

Integraal Jeugdbeleid Ameland 2017-2020

Samen met de bij jeugd betrokken organisaties, ouders en de jeugd zet gemeente Ameland zich in voor optimale ontwikkelingskansen voor de Amelander jeugd van -9 maanden tot 23 jaar. Gericht op volwaardige deelname en bijdrage aan de samenleving van deze kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hoe? Dat leest u binnenkort in de nieuwe Notitie Integraal Jeugdbeleid Ameland 2017-2020 en het bijbehorende Uitvoeringsplan Integraal Jeugdbeleid Ameland 2017-2020. Om een tipje van de sluier op te lichten: vier leefgebieden van de jeugd staan centraal: ‘Educatie & werk’, ‘Gezin, ondersteuning & zorg’, ‘Vrije tijd’ en ‘Veiligheid’. Per leefgebied zetten de gemeenten en de betrokken organisaties in op meerdere gezamenlijk geformuleerde speerpunten. Kind centraal, participatie, eigen kracht, lokale passendheid, samenwerking & afstemming, samenhang in het voorzieningenaanbod en sluitende aanpak, zijn daarbij sleutelwoorden.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Ameland

Een CJG is een samenwerking tussen organisaties rond jeugd. Door het vormen van een CJG jeugd wordt een sluitende keten rond jeugd van 9 maanden tot 23 jaar gerealiseerd. Dit voorkomt dat jeugd tussen wal en schip raakt. Alle gemeenten zijn verplicht om eind 2011 een CJG te hebben.

Het CJG is een inlooppunt voor gezinnen. Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen hier terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Dit kan bij het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, kinderopvang of de scholen maar ook bij het Wmo-loket van de gemeente. Uitgangspunt van het CJG is het versterken van de eigen kracht van alle gezinnen. En als er echt iets aan de hand is met een kind, dan moet hulp of ondersteuning snel en effectief geboden worden.

Gebiedsteam Ameland

Gebiedsteam Ameland is een samenwerkingsverband van professionals van verschillende instellingen die werken in het sociaal domein op Ameland. Zij hebben veel kennis en ervaring rondom zorg, welzijn, jeugd en werk en inkomen. Gebiedsteam Ameland helpt u bij het vinden van passende zorg en ondersteuning. Het team kijkt samen met u ook naar wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of bijvoorbeeld buren voor u kunnen doen. Blijkt dat u toch extra zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan zorgt uw contactpersoon uit het Gebiedsteam ervoor dat de hulp of zorg beschikbaar komt.

Hebt u een vraag of wilt u een afspraak maken met iemand van Gebiedsteam Ameland? Neem dan contact via telefoonnummer (0519) 555 555 of e-mail gebiedsteam@ameland.nl.

Zorg Advies Teams (ZAT)

De samenwerking rond het kind wordt op Ameland vormgegeven door zogenaamde CJG/Zorg Advies Teams (ZAT). De ZAT's sporen problemen op en kunnen deze daardoor snel aanpakken. Voor elke leeftijdscategorie (0-4, 4-12, 12-17 en 17-23) worden overleggen ingezet met een vast kernteam. Bij de overleggen zijn in ieder geval een medewerker van de JGZ, een maatschappelijk werker en de coördinator CJG aanwezig, aangevuld met de kinderopvang, een leerplichtambtenaar of een intern begeleider of zorgcoördinator van de school. Het doel van de overleggen is om tot een goede afstemming te komen rond het kind en het gezin. Zo nodig kan het kind dan naar de juiste hulpverlener worden doorverwezen. Vanzelfsprekend gaat dit alles in overleg met de ouders.

In het belang van de jongere en zijn ouders moeten professionals samenwerken. Als bijvoorbeeld de leerkracht op school zich zorgen maakt over een gezonde en veilige ontwikkeling van een jongere, is het van belang op systematische en zorgvuldige manier samen te werken en informatie uit te wisselen met andere betrokken professionals. Soms is het onduidelijk wat er kan en mag binnen de privacyregelgeving. Hier is een instrument voor ontwikkeld: "Samenwerken in de jeugketen, een handreiking over gegevensuitwisseling". In dit document vindt u specifieke achtergrondinformatie over het bestaande juridische kader voor de uitwisseling van persoonsgegevens.

In het komende jaar wordt het kernteam bij ouderavonden uitgenodigd. De kernteamleden zullen zich aan u voorstellen en aangeven wat zij voor de kinderen kunnen betekenen.

Data ZAT-overleg schooljaar 2018/2019:

  • 11 oktober 2018
  • 22 november 2018
  • 24 januari 2019
  • 28 maart 2019
  • 13 juni 2019

 

De kernteamleden zijn:

Joke Beekema - JGZ verpleegkundige (-9 maanden-4 jaar)
Tel. (088) 229 98 07 - j.beekema@ggdfryslan.nl

Hillie van den Brug - Jeugdarts (-9 maanden-12 jaar)
Tel. (088) 229 95 64 - h.vdbrug@ggdfryslan.nl

Franciske de Vries - Jeugdverpleegkundige (12-19 jaar)
Tel. (088) 229 99 02 - f.devries@ggdfryslan.nl

Veerle Heeren - Jeugdarts (12-19 jaar)
Tel. (088) 229 94 67 - v.heeren@ggdfryslan.nl

Rika de Jong - Coördinator Gebiedsteam 
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Karlein van der Velde - Medewerker Gebiedsteam
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Harmen Zwart - Medewerker Gebiedsteam
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Marcel Brouwer - Medewerker Gebiedsteam
Tel. (0519) 555 555 - gebiedsteam@ameland.nl

Wilt u meer weten over het Zorg Advies Teams? Neem dan contact op met Rika de Jong, coördinator Gebiedsteam Ameland, via telefoonnummer (0519) 555 555.

Hulp nodig of vragen?